projekt bemutatása

A Svájci Hozzájárulási Program keretében végrehajtott Alapellátás-fejlesztési Modellprogram során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Debreceni Egyetem munkacsoportjai kidolgozták azokat a módszereket, amik segítségével a szegregált telepeken élők egészségi állapotáról havi rendszerességgel lehet indikátorokat előállítani. A módszert etikai és jogi szempontból vizsgálta az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága (8907-0/2011-EKU, 285/PI/11 és 2213-5/2013/EKU, 233/2013), az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (AJB-3147/2013) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH/2015/826/7N). Támogató állásfoglalásukra való tekintettel adott engedélyt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója az indikátorok előállítására, ami a szervezet belső adatkezelési szabályait nem sértette. A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben leírtaknak megfelelően valósult meg.

Ilyen előkészítést követően, a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság kezdeményezésére a Belügyminisztérium és az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízta a Debreceni Egyetem Népegészség- és Járványtani Intézete illetve Magatartástudományi Intézete, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő alkotta munkacsoportot azzal, hogy a szegregált telepeken és szegregációval veszélyeztetett területeken élő felnőttek egészségi állapotát rutinszerűen jellemző térinformatikai eszközökre épülő egészségstatisztikai rendszert dolgozzon ki.

Munkaterv 2019-2020

Munkaterv 2021-2022

Interaktív térkép

A portálon keresztül elérhető térinformatikai szolgáltatás olyan, szakértők által véleményezett, kritikus ellátási eseményekre fókuszáló, széleskörű indikátorrendszerre támaszkodó, a hazai egészségstatisztikai rendszerbe illeszthető, a hazai viszonyok közti hiány pótlására alkalmas egészség monitorozási rendszert hozott létre, ami a kritikus helyzetben levő, szegregátumokban élő népesség egészségi állapotáról tud képet adni, ezzel a szükségletek elemzését, intervenciók kidolgozását és a végrehajtott intervenciók monitorozását képes támogatni.

Tovább a térképhez

Intézmények

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, mint az Egészségbiztosítási Alap kezelője meghatározó szerepet tölt be hazánk egészségügyi ellátórendszerében. Főbb feladatai tekintetében finanszírozza a szerződött egészségügyi szolgáltatóknál elvégzett egészségügyi ellátásokat. Működteti az egészségügyi szolgáltatások teljesítmény-elszámolásának információs rendszerét; szakmai és pénzügyi ellenőrzéseket végez. A mind magasabb szintű ellátás érdekében lefolytatja a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat. Ezekről és az egyéb egészségbiztosítási szolgáltatásokról nyilvántartásokat vezet. Ellátja a jogszabályban előírt pénzbeli ellátások (betegségi és anyaság ellátások) folyósításával kapcsolatos nyilvántartási, elszámolási, ellenőrzési feladatok szakmai felügyeletét.

http://www.neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/koszonto

Az Általános Orvostudományi Kar a Debreceni Egyetem egyik legnagyobb szervezeti egysége, ahol az orvostudományokhoz kapcsolódó oktatás és kutatás valamennyi profilját magas színvonalon művelik. Magyar és angol nyelven igényes graduális és posztgraduális oktatás, valamint tudományos munka folyik.

https://aok.unideb.hu/

A Népegészség- és Járványtani Intézet az orvostudomány prevencióval és népegészségüggyel kapcsolatos aspektusaival foglalkozik. Az egyetem több karán vesz részt ezeknek a diszciplínáknak a graduális és posztgraduális oktatásában. A megelőző orvostan területén a legeredményesebb hazai kutatóhely Magyarországon. Elsősorban a népegészségügyi genomika, az egészségfejlesztés, a közösségek egészségi állapotának monitorozása, a preventív szolgáltatások fejlesztése, a foglalkozási és környezeti hatások miatt kialakuló egészségkárosodások, a betegellátás hatékonyságát befolyásoló tényezők elemzése területen végez aktív kutatómunkát. Az intézet elhivatott abban, hogy a kutatási eredmények minél hatékonyabban épüljenek be a hazai népegészségügyi gyakorlatba, és a modern eszközök hazai alkalmazása révén elérhető egészségnyereséget Magyarországon is el lehessen érni.

https://aok.unideb.hu/hu/node/370

A Magatartástudományi Intézet 1997-ben alakult és az orvosi bölcsesség harmadik arcát, a magatartás bölcsességének elméleti és gyakorlati aspektusait hivatott gondozni. Ennek keretében az orvoslással és egészségüggyel kapcsolatos pszichológiai (orvosi pszichológia, kommunikáció, magatartásorvostan), bölcseleti és társadalomtudományi tárgyakat (orvosi antropológia, bioetika, orvosi szociológia) tanít és az említett témákban végez kutatásokat. Az Intézet tevékenységi köre az utóbbi időben az egészségpszichológia és klinikai pszichológia diszciplínákkal bővült. Az Intézet munkatársai jelentős részt vállalnak az orvos- és egészségtudományi képzéseket folytató Karok oktatási tevékenységében, hiszen tantárgyaink minden kar curriculumában megjelennek. Fontos küldetésünknek tekintjük azt, hogy a magatartástudományi tárgyak sajátos szemléletmódjával multidiszciplináris együttműködés keretében hozzájáruljunk az egészség-betegség, az orvos-beteg viszony problémáinak holisztikus irányba mutató sok-szempontú, sok-tényezős megközelítéséhez és vizsgálatához.

https://aok.unideb.hu/hu/node/378

eddigi megtekintések száma2.358